Het Darwinpark  in het hartje van Zaandam        

 

tennisforum | ontwerp@roko | home | e-mail

 

Overzicht
 
Nieuws
 
Vervuiling
 
Agenda
 
foto's
 
Kroonenburg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten over de grondvervuiling

 

 

Gemeente spuit gif op planten

Democratisch Zaanstad is van mening, gebaseerd op diverse ooggetuige verslagen dat er zeer frequent met grote hoeveelheden gif wordt gespoten in het Darwinpark en dat dit niet de afspraak met de gemeenteraad is.

Democratisch Zaanstad heeft hierover de volgende schriftelijke vraag gesteld aan het college van B&W:

Bent u ervan op de hoogte dat er zeer frequent met grote hoeveelheden gif wordt gespoten in het Darwinpark en dat dit niet de afspraak met de gemeenteraad is?

Het gif op de planten is zichtbaar volgens een medewerker van de plantsoendienst

 

         

Saneringsvisie vervuiling oktober 2007

 


Conclusies Saneringsvisie:

- de verontreiniging beperkt zich in omvang grotendeels tot het traject van de gedempte sloot;
- alleen daar waar in 2003 de sloot gegraven en weer dichtgegooid is, komt de verontreiniging ook aan het maaiveld voor;  
- de verontreiniging is zeer waarschijnlijk afkomstig van de Hoogovens;
- de verontreiniging veroorzaakt alleen een risico voor de mens en het ecosysteem daar waar
deze aan maaiveld aanwezig is;
- op de overige plekken is er geen sprake van risico’s voor de mens of het ecosysteem;
- de grondwaterverontreiniging die veroorzaakt wordt door deze demping is van beperkte
omvang (< 6.000 m3) zodat er geen sprake is van een verspreidingsrisico (zie paragraaf 4.3);
 

Aanbevelingen:

De verontreiniging betreft een historisch geval waarvoor de Wbb systematiek geldt. Doel van de
sanering moet dan ook zijn het kosteneffectief wegnemen van de risico’s van de verontreiniging.
Aanpak bovengrond
De doelstelling van de aanpak van de bovengrond is het voorkomen van de risico’s voor de mens
en het ecosysteem. Voor de mens betekent dit het voorkomen van contactmogelijkheden. Voor het
ecosysteem betekent dit dat de grond in de eerste halve meter onder maaiveld met gehalten 10 maal
de HC50 waarde voor minerale olie en PAK dient te worden verwijderd.
Hiervoor dient een leeflaag van minimaal een halve meter te worden aangebracht. Ter plaatse van
het amfitheater, waar het dempingsmateriaal naar boven is gehaald en waar deze na terugstorten
deels in de bovenlaag is achtergebleven, zijn risico’s voor de mens en/of het ecosysteem aanwezig
en dienen saneringsmaatregelen te worden genomen. Gezien de goede bereikbaarheid (ondiep
zonder bebouwing) en herkenbaarheid van het verontreinigde materiaal, is selectieve ontgraving
hiervoor de meest aangewezen methode. Bij het ontgraven wordt aanbevolen om van binnen
(midden van het teruggestorte materiaal) naar buiten te werken, zodat er niet onnodig veel grond
wordt ontgraven. Er kan tevens voor gekozen worden om de grond minder diep af te graven en dit
deel van de locatie op te hogen met schoon zand.
Tevens is het van belang te realiseren dat dieper ontgraven van de verontreiniging geen extra
bijdrage levert anders dan vrachtverwijdering aangezien de verontreiniging nog op diverse plekken
(zonder dat dit risico’s oplevert) achter blijft.
Aanpak ondergrond:
De demping vormt, in zijn oorspronkelijke staat, een geval van ernstige bodemverontreiniging maar
vormt geen risico voor de mens of van verspreiding. Hierdoor is verdere aanpak van deze demping
in de ondergrond niet noodzakelijk.
Afperking verontreiniging:
De verontreiniging beperkt zich tot het traject van de gedempte sloot. De verontreiniging lijkt
afgeperkt met peilbuis 208. Deze peilbuis kan eventueel buiten de gedempte sloot staan waardoor.
Hoewel niet van belang voor de risico’s verdere afperking van belang zijn voor:
- het vaststellen van de omvang van de verontreiniging ten behoeve van het vastleggen van
gebruiksbeperkingen;
- het vaststellen onder welke kadastrale percelen de verontreiniging doorloopt.

Risico’s voor het ecosysteem:                                                                                                                                                         zouden aanwezig kunnen zijn doordat de verontreinigingen zich in het
verleden hebben opgehoopt in het slib van de Weer. Aanbevolen wordt dit te onderzoeken.
Indien verontreiniging in het slib van de Weer wordt aangetroffen, en dit tot risico’s voor het
ecosysteem leidt, zullen de (sanerings)maatregelen zich in eerste instantie op dit slib kunnen richten.
Gezien de huidige concentraties in het grondwater in de demping is niet aannemelijk dat de huidige
aanvoer van verontreinigende stoffen van substantiële invloed is op de situatie in de Weer. Dit kan
anders zijn indien er ,behalve de onderzochte demping, meer dempingen in het gebied aanwezig
zijn met overeenkomstig dempingmateriaal. Voor een eventueel noodzakelijke, blijvende
kwaliteitverbering van de Weer dient dan zeker ook beheersing van de uitstroom van verontreinigd
grondwater uit de betreffende dempingen te worden overwogen (zie ook paragraaf 5.3).
Aanbevolen wordt na te gaan welke eventuele voormalige watergangen er in het gebied aanwezig
zijn die in dezelfde periode zijn gedempt als de onderzochte demping.
 

Vervolgacties:

Op basis van de (definitieve versie van de) voorliggende visie kunnen de volgende vervolgacties
worden uitgewerkt:
- opstellen plan van aanpak voor het uitvoeren van de sanering van de bovengrond voor het
vergraven deel van de gedempte sloot nabij het amfitheater. De technische uitvoering zal
eenvoudig kunnen zijn. Ook procedureel lijkt de aanpak niet gecompliceerd. Waarschijnlijk kan
volstaan worden met een BUS aanpak.
- in overleg met de gemeente moet worden vastgesteld óf de verontreiniging in de demping
verder moet worden afgeperkt. Het betreft hier vooral een kadastraal gemotiveerde actie.
Milieutechnisch is verder onderzoek niet noodzakelijk.
- voorgaand aan de feitelijke aanpak zullen de omwonenden en belanghebbende geïnformeerd
moeten worden. Doel van deze voorlichting is het vooraf wegnemen van eventuele onrust, en
het formeel beantwoorden van eerder gestelde bewonersvragen.

 

15 juni 2006                                                      Waterkwaliteit Gouw en Weersloot

Bewoners van het Pelders- en Hoornseveld willen nu wel eens weten hoe de waterkwaliteit is in de sloten De Gouw en De Weer. In december vorig jaar overleden honderden vissen in De Gouw, later was er vissterfte in De Weer.
Wat de vissterfte in De Gouw heeft veroorzaakt is nog altijd niet duidelijk. Maar volgens het wijkoverleg ligt er een rapport van Uitwaterende Sluizen over de waterkwaliteit. Dat rapport hoopte het wijkoverleg te kunnen zien, maar toen ze het bekeken bleek het een rapport te zijn over de toestand van het riool.
Het wijkoverleg geeft het niet op en hoopt nu via wijkwethouder Ootjers te kunnen achterhalen hoe de waterkwaliteit is.
Bewoner M. Hoekveld is ervan overtuigd dat er meer bekend is, zo zei hij tijdens een vergadering van het wijkoverleg. Volgens hem is het water en zijn vissen onderzocht en het rapport daarvan wil hij zien.
,,We willen weten hoe de kwaliteit van het water is. Er wordt nu steeds omheen gedraaid.''

ecolint

Een ecolint is een verbindingszone voor dieren die thuis horen in het water of langs oevers. Het vormt een verbinding tussen de verschillende populaties in extensief beheerde stadsparken, recreatie - en natuurgebieden. Dieren kunnen hier (tijdelijk) leven en zich via deze verbinding verplaatsen naar andere gebieden. De zone doet vooral dienst voor kleinere dieren die in een stedelijke omgeving kunnen overleven. Het doel van het ecolint is om op die manier meer en vooral ook gevarieerde natuur de stad in te brengen.

In Zaandam kan een ecolint met relatief weinig middelen worden ontwikkeld uit het Darwinpark, (de plantsoenen langs) de Noordervaldeursloot, de Gouw, de Zuidervaart en de Watering. Door de recente inrichting van een natuurpad tussen het E.Heimansmuseum en de kinderboerderij in het Darwinpark heeft de Stichting Natuur- en Milieu-educatie al een bescheiden begin gemaakt. Middels het ecolint wordt aangesloten op het Jagersveld en de Rothoek/Noorder IJ-plas. Wat moeilijker is het Vijfhoekpark in te passen.

 

18-07-2005                             gesprek met vertegenwoordigers gemeente

Kort verslag van een gesprek met staf van het herinrichtingsproject darwinpark op 5 juli 2005:

De vervuiling bij het amfitheater is zeer ernstig, ook de financiële consequenties van de aanbevelingen van bureau Oranjewoud zijn hard aangekomen bij de gemeente. Men overweegt een contra-expertise door een ander bureau.
Het laatste vervuiling rapport zou ons de volgende dag toegestuurd worden. Aangezien dit vandaag 2 weken later nog niet is ontvangen, beginnen we ons af te vragen welke vreselijke geheimen er wel niet in staan.

 citaat:
"Sinds februari is een nieuwe Europese richtlijn over het publiek maken van milieu-informatie door de overheid van kracht. Volgens de nieuwe richtlijn, voortvloeiend uit het Verdrag van Aarhus, kunnen belanghebbenden van de overheid eisen dat alle beschikbare milieu-informatie binnen één maand beschikbaar wordt gesteld, zonder dat zij zelf hoeven aan te geven waarvoor ze die informatie willen inzien. Deze informatie is in Nederland echter onvoldoende toegankelijk en overzichtelijk; een centrale plek is hiervoor noodzakelijk. Dat stelt een consortium van vier bedrijven, Kluwer, Arcadis, Syncera en ReGister, dat deze informatie voor het publiek en professionele gebruikers via één digitaal loket wil gaan ontsluiten.
einde citaat.

 

 

 

bericht 4-03-2005 van de gemeente over de vervuiling

 

Geachte heer, mevrouw,

 

 

In onze brief van 18 februari ‘05 bent u geïnformeerd over de vondst van een lokale bodemverontreiniging in het Darwinpark. In deze brief~informeren wij u over de tussenstand van het onderzoek dat wij laten uitvoeren naar de aard en omvang van de verontreiniging.

 

De locatie

In het plan voor sport- en spel in het Darwinpark is ter hoogte van de Brikstraat een klein ‘amphitheater’ met een gracht opgenomen. Bij graafwerkzaamheden ter plaatse van de gracht is aan de noordkant van het beoogde amphitheater een verdachte laag bodemvreemd materiaal aangetroffen op een diepte van 0,4 meter tot 2 meter onder de grond.

 

Onderzoek

Uit de analyse van de bodemmonsters van de verontreiniging is het volgende naar voren gekomen:

Het bodemvreemd materiaal bestaat uit een sintel-, slakken- en gruislaag. Deze laag is matig tot sterk verontreinigd met zware metalen, cyanide, teerachtige verbindingen (PAK) en minerale olie. Het grondwater is ter plaatse verontreinigd met cyanide, PAK, minerale olie en naftaleen. De omvang van de verontreiniging in de grond en het grondwater is echter nog niet voldoende vastgesteld, hetgeen betekent dat nog verder onderzoek nodig is om te bepalen hoever de verontreiniging zich uitstrekt. Voor dit verdere onderzoek is al opdracht gegeven.

 

Risico’s voor veiligheid en gezondheid

Er zijn geen gezondheidsrisico’s. De bovengrond bestaat uit zand en klei en is plaatselijk sterk verontreinigd met PAK. Uit de risicobepaling blijkt echter dat deze verontreiniging niet leidt tot gezondheidsrisico’s. De verontreinigde laag bodemvreemd materiaal ligt zo diep dat het risico van blootstelling verwaarloosbaar is.

 

Planning van verder onderzoek en uitvoering van de sanering

We verwachten dat eind maart de resultaten van het verdere onderzoek bekend zijn. Op basis van dit onderzoek kan worden bepaald of het noodzakelijk is om de verontreiniging te verwijderen. Indien dit het geval is zal een saneringsplan worden gemaakt. Als het saneringsplan gereed is, wordt het college

 

van B&W gevraagd om een besluit te nemen over de noodzaak om te saneren en om in te stemmen met het saneringsplan. Voordat B&W deze beslissing nemen, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het besluit naar voren te brengen.

 

Gevolgen voor het project sport en spel in het Darwinpark

De werkzaamheden voor het amphitheater zijn voorlopig stopgezet. Als duidelijk is hoever de verontreiniging zich uitstrekt, kan een beslissing worden genomen over het afmaken van dit onderdeel van het project sport en spel. Wij verwachten dat het verdere onderzoek eind maart meer duidelijkheid geeft.

 

Onderdeel van het plan is ook het opknappen van de bovenlaag van het wandelpad, het zogenaamde noordzuidpad. Naar aanleiding van de vele klachten is besloten om het deel van het pad tussen het fietspad en de Twiskeweg van een betere toplaag te voorzien. We zullen de nieuwe toplaag aanbrengen na de eventuele bodemsanering. In de periode hieraan voorafgaand houden we het pad begaanbaar. De andere onderdelen van het project waaronder het skatelandschap, het basketbalveld en de kinderspeelplaats worden afgemaakt volgens plan.

 

Voor eventuele informatie  kunt u zich wenden tot de heer W.K. Voerman, bereikbaar onder telefoonnummer 06-52076411.

 

Met vriendelijke groet,

 

Els Floris

Wijkmanager Peldersveld/Hoornseveld

 

 

Omschrijving vervuilings elementen

Zware metalen: (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, zink, nikkel). Metalen komen in verschillende verbindingen voor in de bodem. De verbindingsvorm is bepalend voor de mobiliteit en de biobeschikbaarheid van de metalen. In het algemeen zijn verbindingen van zware metalen slecht oplosbaar in water. Ze hechten goed aan kleideeltjes in de bodem en aan organische stof. Een lage zuurgraad van de bodem verhoogt echter de oplosbaarheid. De risico's van een bodemverontreiniging met zware metalen zijn gebaseerd op het contact met de metalen via de huid, het inslikken van bodemdeeltjes (vooral kinderen) en de opname van metalen door gewassen. De meeste metalen zijn in hoge concentraties ook schadelijk voor planten. Hier is de voedselketen dus beschermd. Cadmium echter wordt goed door gewassen opgenomen en kan dus in hoge concentraties (schadelijk voor de mens) aanwezig zijn in gewassen. Lood komt veel in de bodem voor en is vooral voor jonge kinderen een risico. Ook door luchtverontreiniging kan de mens in aanraking komen met lood dat op gewassen is neergeslagen. Van sommige metalen is de vorm waarin ze voorkomen belangrijk. Sommige arseen verbindingen zijn uiterst giftig. Arseen komt ook van nature voor in ijzerrijke gronden en men noemt het dan geen bodemverontreiniging. Chroom komt voor in een driewaardige en een zeswaardige vorm. De zeswaardige vorm is vele malen giftiger. Kwik is in organische vorm erg giftig (methylkwik)

Minerale olie: Minerale olie is een mengsel van verschillende stoffen. Minerale olie bestaat uit een reeks koolwaterstoffen. De lichte oliesoorten bestaan uit korte ketens. Deze zijn relatief vluchtig en hebben een hoge oplosbaarheid. Minerale olie is lichter dan water en vormt een drijflaag op het grondwater van puur product. Een deel van de stoffen in minerale olie lost op in het grondwater en zal zich zo verspreiden. Voorbeelden zijn benzine, diesel, huishoudbrandolie. De verontreinigingen ontstaan door lekkage van olietanks, morsingen en lozingen. De risico's van een bodemverontreiniging met minerale olie zijn met name huidcontact en het inademen van vluchtige stoffen in de minerale olie. Minerale olie kan door micro-organismen worden afgebroken

PAK’s: Polycyclische aromatische koolwaterstoffen: PAK’s behoren tot de aromaten. Dit zijn verbindingen met een grote moleculaire massa. Het zijn gekoppelde aromatische koolstofringen. PAK’s ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van koolwaterstoffen (bijvoorbeeld kooltjes in de barbeque). Slechts lichte verbindingen als naftaleen zijn wateroplosbaar. Met uitzondering van naftaleen hechten PAK verbindingen goed aan organische stof in de bodem. Behalve voor naftaleen is de mate van vervluchtiging gering. Van een aantal PAK’s is bekend dat ze kankerverwekkend zijn.

VAK: Vluchtige aromatische koolwaterstoffen : VAK komen voor in onder andere olie, brandstoffen, oplosmiddelen. Deze stoffen zijn goed oplosbaar in water en kunnen zich snel verspreiden via het grondwater. Voorbeelden: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen.

28-02-05 Vervuiling uitgebreider dan werd aangenomen?

Ondanks dat ons informatie over de vervuiling beloofd was, hebben we nog niets gehoord.

Er worden weer grondmonsters genomen

Helaas hoeft in dit geval geen bericht geen goed bericht te  betekenen, want uit het feit dat er 28 februari 2005 weer op uitgebreide schaal bodemmonsters genomen werden, mogen we afleiden dat er misschien meer aan de hand is, dan in eerste instantie werd aangenomen.

 

 

 

Brief gemeente  aan omwonenden Darwinpark 18 februari 2005

Zaanstad
top van de Randstad
GEBIED ZUIDOOST DIENST  
Aan omwonenden van het Darwinpark  
 
Zaanstad, 18 februari 2005
Geachte heer, mevrouw, 
Bij de uitvoering van werkzaamheden in het Darwinpark is lokaal bodemverontreiniging geconstateerd. Met deze brief stellen wij u op de hoogte van dit feit en van de maatregelen die wij hebben getroffen.
Het hoort tot de standaardprocedures van de gemeente Zaanstad om voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden grondonderzoek te doen. Ook in het Darwinpark is voor de start van het werk informatie verzameld over mogelijke vervuilingen. Hiervoor is het grondonderzoek gebruikt dat destijds is gedaan vooruitlopend op het baggeren van de Weer. Ook is een aanvullend grondonderzoek uitgevoerd voor de aanleg van een nieuwe transportleiding voor de riolering door het park.
Ondanks deze zorgvuldige verkenning is tijdens graafwerkzaamheden ter hoogte van de Brikstraat lokaal toch vervuilde grond aangetroffen. Er lijkt sprake van een lokale verontreiniging die in eerder onderzoek gemist is omdat ze zich bevindt tussen eerder uitgevoerde grondboringen en tamelijk diep zit. Het betreft hier waarschijnlijk een vervuiling met sintels en er zijn olie- creosootgeuren waargenomen. Mogelijk houdt dit verband met vroegere bouwwegen voor de aanleg van omliggende woonwijken.
Direct na de constatering van de verontreiniging heeft de gemeente het werk ter plaatse stopgezet en is de vervuiling afgedekt met grond. Aansluitend is een onderzoek ingesteld om de omvang en de graad van de vervuiling te bepalen. Aan de hand van de uitkomsten zal nader bepaald worden wat er gedaan moet worden met de aanwezige vervuiling. Zodra de uitkomsten bekend zijn en duidelijk is welke maatregelen nodig zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. De huidige situatie levert geen risico op voor de gezondheid van mensen en huisdieren. 
Voor eventuele informatie kunt u zich wenden tot de heer W.K. Voerman, bereikbaar onder  
 

dinsdag 22 februari 2005, 08:59 .

(bron Noordhollands Dagblad)

Zaanstad vindt vervuiling in Darwinpark

zaanstad-De gemeente heeft een van de werken in het Darwinpark in Zaandam stilgelegd omdat vervuilde grond is gevonden. Eind deze week moet blijken waaruit de vervuiling bestaat en wat ermee moet gebeuren. Het comité van bewoners maakt zich zorgen over verspreiding van de vervuiling.

Of die ongerustheid nodig of overbodig is, kan woordvoerder B. Zwagemaker van Zaanstad niet zeggen. Er zijn bodemmonsters genomen en eind van de week moet bekend zijn waaruit de verontreiniging bestaat. Dan pas kunnen er oplossingen bedacht worden. Tot die tijd ligt het werk stil aan het 'amfitheater' en de 'slotgrachten' vlakbij de brug van de Brigantijnstraat.

Geur
De verontreiniging werd ter hoogte van de Brikstraat vastgesteld aan de hand van de geur van de grond die opgegraven werd. Volgens de gemeente zit de vervuiling diep in de grond. Zaanstad vermoedt dat er sintels liggen waarmee de bouwwegen verhard waren toen de wijk Peldersveld werd aangelegd.

De bewoners die vlakbij de verontreiniging wonen, vrezen dat de vervuiling zich met het grondwater laat meevoeren. Volgens woordvoerder R. Koopman van het Comité Darwinpark is de schade nog veel groter als blijkt dat de verontreiniging zich vermengt met de tuinen.

Volgens Koopman is het niet alleen de vondst van vervuiling waar de buurt zich zorgen om maakt. Sinds op 4 december een brief is gestuurd dat de herinrichting van het park zou beginnen, leeft de omgeving van het park al op gespannen voet met de gemeente.

Om te beginnen omdat honderden bomen gerooid werden terwijl daarover geen contact was geweest.

De kapvergunningen waren verleend op 5 november en 10 november en er gold een bezwarentermijn van zes weken, maar binnen die periode ging de bijl er al in.


Paden
Voor de aanleg van paden moet snel nog even het bestemmingsplan worden aangepast en op tal van plaatsen blijkt het plan anders in elkaar te zitten dan eerder is afgesproken. Koopman: ,,Bij de gemeente werkt kennelijk een skatefanaat. Overal duiken skate-voorzieningen op.''

Zwagemaker geeft toe dat te vroeg begonnen is het met rooien van de bomen. ,,Maar sindsdien zijn we goed in overleg met de bewoners. Er zijn al nieuwe bomen geplant. Het plan voor de paden is in overleg met de omwonenden veranderd.''

Hij vindt het daarom ook jammer dat het comité daar nu over begint.

 

 

Antwoord email 20 februari 2005 van omwonenden aan gemeente

Geachte

Ondanks uw geruststellende mededeling dat de huidige situatie geen risico oplevert voor de gezondheid van mensen en huisdieren, zijn wij toch ongerust over de geconstateerde vervuiling van een gedeelte van het Darwinpark. 

We verzoeken u dringend ons zo spoedig mogelijk na het bekend worden te informeren over de resultaten van het bodemonderzoek.

We zijn bang dat wanneer de aanleg van het  amfitheater volgens de huidige plannen wordt uitgevoerd de nu nog immobiele bodemverontreiniging door het graven van de noordelijke slotgracht, mobiel wordt en zich via het toch al extreem hoge grondwaterpeil gaat verspreiden.
Ook wanneer uit het onderzoek zou blijken dat de vervuiling onder de interventiewaarde blijft, moet de verontreiniging van het grondwater voor de toekomst binnen de perken gehouden worden. 
Wij voelen ons hierbij direct belanghebbend omdat niet alleen het park maar ook onze aanliggende tuinen daardoor vervuild kunnen raken.

We zijn daarom tegen het doorgaan van het bestaande amfitheaterplan met de daarbij behorende uitgravingen. 

Zou het niet beter zijn het amfitheater project te veranderen door boven op een aan te brengen leeflaag een kinderspeelweide met zandbakken en bankjes voor de ouders te creëren ?
Dan blijft de grond afgedekt en kan de verontreiniging immobiel blijven.

Als iets dergelijks in samenspraak met de architecte is te realiseren, komt er behalve een speelterrein voor jeugd tussen 8 en 12, en een skate park voor oudere jeugd ook een speelterrein voor de jeugd van 3-8, gesitueerd op een redelijk veilige locatie , vlak bij de ingang van het park, dat kan misschien tevens een neutraliserende werking hebben op eventuele uitwassen van het skate vermaak.

We gaan er vanuit dat we volledig geïnformeerd worden over een eventueel saneringsplan, zodat we als belanghebbenden onze zienswijzen kunnen indienen en via een inspraakprocedure invloed kunnen uitoefenen, zoals omschreven in de Wet Bodembescherming.
  

Deze week staat er weer een aanvraag bouwvergunning in het ZaanstadJournaal voor het bouwen van een skeelerbrug op de lokatie Darwinpark.
Aangezien we hierover niet geïnformeerd zijn, ( nieuwe brug? , herhaling van de vorige brug? ), zullen we hiertegen bezwaar maken.

Wij blijven u van onze kant volledig op de hoogte houden van al onze activiteiten.


met vriendelijke groet,

namens de omwonenden van het Darwinpark,


Werkzaamheden gestaakt wegens grondvervuiling

Na het plotseling stopzetten van de werkzaamheden aan het amfitheater in het meest noordelijk gedeelte van de herinrichting, heeft het  darwinpark comité per mail hierover informatie gevraagd:

e-mail 9 februari 2005 

wij hebben vernomen dat de werkzaamheden bij het geplande amfitheater zijn stilgelegd ivm verontreinigde grond. 

Is dat juist? 

zo ja, komt die verontreinigde grond uit de bagger van de Weer?

Ik herinner me dat er bij het baggeren problemen waren met lichtverontreingde grond, die niet 'zomaar'op de kant mocht,

maar op een plek, die later nog aanwijsbaar was. 

Gaarne hierover informatie, omdat dit soort zaken een eigen leven gaan leiden, als er niet helder over wordt gecommuniceerd. 

Uit het antwoord van de gemeente voorlichtster blijkt inderdaad de grond ter plekke verontreinigd te zijn: 

antwoord e-mail van de gemeente 10 februari 2005

De projectleider meldde mij het volgende:

Inderdaad is tijdens graafwerkzaamheden in het Darwinpark, nabij het amphitheater, een lokale vervuiling ontdekt.

Het betreft hier waarschijnlijk een vervuiling met sintels en er zijn olie- creosootgCeuren waargenomen.

Mogelijk houd dit verband met vroegere bouwwegen voor de aanleg van omliggende woonwijken.

In overleg met milieu is een aanvullend onderzoek ingesteld teneinde de mate en omvang de vervuiling te bepalen.

 Om dit uit te voeren zijn een aantal monsters genomen en zijn boringen verricht om de omvang van de aangebrachte sintels te bepalen.

Ook zijn een aantal peilbuizen geplaats om de eventuele vervuiling van het grondwater vast te stellen.

Aan de hand van de aan te leveren rapportage, over ongeveer een week, kan bepaald worden wat de volgende stappen zijn. 

Volgende week zal ik afspraken maken met onze afdeling Communicatie over de informatie rond dit feit.

 De vervuiling zou niet met vervuild slib uit de Weer te maken hebben.